Национална агенция за развитие

Мисията на НАР е да допринася за устойчивото социално-икономическото развитие на Република България.

Основните цели на НАР са:

 • да допринася за устойчивото развитие и растежа на всички сектори от българската икономика;
 • да допринася за развитието на българските външноикономически отношения и издигане авторитета на българската индустрия в световната икономическа общност;
 • да допринася за създаване на благоприятна икономическа среда и подобряване на инвестиционния климат;
 • да допринася за повишаване на конкурентоспособността и стимулиране интернационализацията на предприятията;
 • да насърчава иновациите и технологичната модернизация на предприятията;
 • да насърчава предприемачеството и добрите практики в управлението на предприятията;
 • да допринася за напредъка българското общество и за развитието на общество, базирано на знанието;
 • да допринася за повишаване на качеството и ефективността на образованието и обучението;
 • да допринася за развитието и подобряване на управлението в публичния сектор;
 • да допринася за ефективното управление и използване на природните ресурси;
 • да насърчава и подпомага дейности за благоустройство и опазване на околната среда;
 • да съдейства за създаване на възможности и подобряване условията за здравеопазване, спорт и рекреация;
 • да допринася за популяризиране и подобряване на условията за развитие на българското творчество, изкуство и култура;
 • да допринася за утвърждаване на свободата на словото и безпрепятствения обмен и разпространение на информация;
 • да допринася за професионалното и личностно развитие на своите членове.